Galactische Federatie

Opiniepeilingen in de V.S. laten zien dat 60 – 72 procent van de mensen geloven dat er intelligent leven is op andere planeten en velen geloven dat deze wezens zelfs intelligenter zijn dan wij. Volgens het Marist Instituut voor Public Opinion, die een onderzoek hield in 1997, geloven velen dat onze galactische buren eerder vriendelijk dan vijandig zijn. Verder denkt 80 % van de Amerikanen in dit onderzoek dat de overheid kennis van en over buitenaardsen verborgen houdt. CNN publiceerde een Gallup Peiling in september 1996, die uitwees dat beter opgeleide mensen zich er goed van bewust zijn dat er intelligent leven is elders in het universum. 66 % van de hoogopgeleiden gelooft in UFO’s. Als je het vergelijkt met het percentage stemmen dat Bush kreeg bij zijn verkiezingen ( 47,87%) dan voelen de meeste Amerikanen zich meer vertrouwd met de gedachte aan buitenaardse intelligente levensvormen dan met de gedachte aan Bush.

Nu zijn Nederlanders een nuchter volkje. Het is ons niet bekend of hier te lande – of ook in België – zulk onderzoek is verricht. Maar dat er mensen zijn die zich hier mee bezig houden, blijkt wel als we het Internet bekijken. De site www.evolutiesprong.com  bijvoorbeeld maakt melding van de Galactische Federatie en schrijft ook over het Disclosure-project. Het eerste gaat over het werk van Sheldon Nidle, die zegt te spreken als afgevaardigde van deze Interstellaire Federatie van Werelden, die onze strijd om gerechtigheid op aarde waarnemen en ons graag zouden willen helpen. Het Rapport Ontmaskering van Dr. Stephen Greer maakt melding van vele UFO-waarnemingen en contacten met buitenaardsen door Amerikaanse Militaire instanties en het in de doorpot stoppen ervan.

Wat heeft dit alles nu te maken met NESARA? Is dit soms ook een buitenaards project? Nee. NESARA is geheel tot stand gekomen zoals wij op deze site hebben beschreven (zie Geschiedenis) Het is een moeilijke, zware, bevalling. Degene die zich  Dove noemt vermeldt in haar dagelijkse verslagen vaak de tegenstand die troepen van de Illuminati bieden om de talloze pogingen tot afkondiging te blokkeren. Er is echter één gerealiseerd en verlicht menselijk wezen, die zich speciaal bezig houdt met het begeleiden van de Witte Ridders en dat is de al eerder genoemde Saint Germain. (zie World Trust). En deze St.Germain heeft toegang tot andere werelden, waarin zich intelligente levensvormen bevinden, komende uit andere zonnestelsels, die zich verbonden voelen met de mens op aarde. Deze goedwillende Krachten, zoals Dove hen noemt, hebben tot hun beschikking tal van technologieën, die meer geavanceerd zijn dan die van de Illuminati, en zij zijn bereid die in te zetten om het voortgangsproces van NESARA te steunen. Technologieën bijvoorbeeld die Witte Ridders kunnen beschermen, onzichtbaar maken, verplaatsen, en dergelijke. Maar… de Witte Ridders moeten er om vrágen. Deze goedwillende krachten hebben één belangrijke code: ze mogen niet ingaan tegen onze vrije wil. Ze mogen niet interveniëren in onze aardse aangelegenheden als wij daar niet nadrukkelijk om vragen.

Het lijkt Startrek wel, nietwaar? Nou dat is niet zo’n gekke gedachte. Sinds een aantal decennia zijn er vele pogingen gedaan om bepaalde contacten met buitenaardsen op te roepen via paranormale technieken, zoals hypnose. Zo iemand was Dr. Puharich, die de initiator werd van het werk van het diep-trance medium Phyllis Schlemmer – van het boek: “Aarde – de enige planeet van keuze”. Phyllis werd door Puharich onder hypnose gebracht en dat produceerde een contact met een groep die zich noemde “De Negen”. Er waren steeds toehoorders bij de sessies die Phyllis had met de Negen. Eén van de toehoorders was Gene Roddenberry, de latere creator van de serie Startrek .Als je ’t weet, zie je de overeenkomsten.

Maar er zijn ook verschillen. In Startrek worden alle space-exploraties uitgevoerd vanuit de aarde en het is de Aardse regering die overeenkomsten sluit en allianties vormt met andere volkeren. In werkelijkheid is het net andersom. Het lijkt erop dat de aarde en haar zonnestelsel één van de laatsten is om zich aan te sluiten bij de Galactische Federatie. Dat wil zeggen: dat moet nog steeds plaatsvinden en dat kan pas als wij er ons allemaal van bewust zijn, dat er inderdáád andere intelligenties zijn elders in het universum. Dan pas kunnen wij het desgewenst als onze vrije wil uitspreken dat wij met hen een alliantie willen. Onze overheden houden hun buitenaardse contacten geheim, want dat zou hun macht in gevaar brengen.

De Witte Ridders hoeven maar te vragen om interventie en dan kunnen we NESARA morgen hebben. Maar ze doen het nog steeds niet. Vandaar dat van ons actie wordt gevraagd. We kunnen iets doen – we zijn niet machteloos!

Lees het Dove-rapport van 22 oktober j.l. in het Nederlands op deze site.

Andere sites met verwante onderwerpen:

Het feit dat we deze websites vermelden, betekent niet altijd dat we het met de inhoud eens zijn.