Welvaartsprogramma’s

De humanitaire welvaartsprogramma’s zijn een belangrijk onderdeel geworden van NESARA, en die er voor zorgen dat het vele geld dat beschikbaar komt onder de nieuwe wet, instroomt in de wereldeconomie , zodat alle wereldburgers er in gelijke mate van kunnen profiteren.

Oorspronkelijk gaat het hier om twee zaken: de NESARA-wet, die voortgekomen is uit de “Farm Claims”,( claims van de benadeelde boeren op teruggave van hun bezit – zie Geschiedenis) en de welvaartsprogramma’s, die langs een andere route tot stand gekomen zijn.

Hierover het volgende:
Zoals elders op deze site beschreven zijn er 13 top-bankiersfamilies, die de controle hebben over alle belangrijke banksystemen op de wereld. Deze families hebben toekomstplannen, die er op neer komen dat ze alle inkomensbronnen, inclusief fossiele brandstoffen, in hun macht willen hebben om zo de hele wereldbevolking te kunnen controleren.
Nu zijn er leden van deze families, die het daar niet mee eens zijn, die inzien dat dit de wereld naar de ondergang voert. Zij vinden dat het belangrijker is om mensen te steunen en bekrachtigen die de waarachtige, integere wens hebben om de wereld te verbeteren.Daartoe hebben ze enorme sommen geld samengebracht in fondsen, die bedoeld zijn om essentiële en noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen, zoals het stoppen van de hongersnood op de wereld, gelijke medische verzorging voor iedereen tot stand brengen, het schoonmaken van het milieu, het stoppen van de kap van het regenwoud , het redden van uitsterven diersoorten en dergelijke.Deze welmenende rijken (“Wealthy Visionaries”) zagen ook in dat ze dit geld het beste konden schenken aan mensen die niet behoren tot de status quo, dus aan mensen die niet in de machtsspiraal zitten.
Er werden bepaalde welvaartsprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds (IMF), om welvaart onder de wereldbevolking tot stand te brengen. Het IMF heeft de leiding van deze programma’s die een minimum van $ 10 miljoen per programma bevatten. Deze programma’s moeten worden gedefinieerd als “humanitair”.

Het is tevens bekend geworden dat al rond 1750 leden van de Europese adel deze programma’s begonnen te ontwikkelen en fondsen te verzamelen hiervoor.Eén van de bekenste edelen is Le Compte de Saint Germain, die rond 1750 de “World Trust” oprichtte.Het geld van dit Fonds ligt o.a. opgeslagen in Zwitserse Banken en heeft zich sindsdien alsmaar vermeerderd. We zullen hier op terugkomen in het hoofdstuk World Trust / St.Germain.

Bij het opzetten van deze humanitaire welvaartsprogramma’s werd bijvoorbeeld bepaald, dat er laten we zeggen 300.000 nieuwe mensen zijn die ” de wereld willen verbeteren”en dan worden die 300.000 mensen beschouwd als het “humanitaire project” voor dat speciale programma en deze ingeschreven mensen krijgen dan uitbetaald uit dat programma. Er zijn verschillende “Wealthy Visionaries” die op deze manier programma’s hebben opgezet met verschillende aantallen mensen, die zijn aangeworven als “het humanitaire project”. Eén bepaald programma wordt “Het Grote Programma”genoemd (the big prOgram ), dat ruim 300.000 leden heeft in z’n officiële database. Van een ander programma wordt verteld dat het ongeveer een miljoen mensen bevat.

Als deze mensen na de afkondiging van NESARA hun gelden krijgen uitgekeerd, moeten ze aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen.Een belangrijk gedeelte van het verkregen geld moeten ze de wereld insturen als gift. En wel binnen een bepaalde korte termijn.( twee maanden?) De reden hiervan is dat zoveel mogelijk van dat geld in de economie moet komen, zodat we er allemaal rijker van worden. Het voorkomt ook dat er mensen zijn die hun geld helemaal voor zichzelf houden en gaan oppotten. Mede om te voorkomen dat er nu al uitbaters op hun pad komen, houden deze mensen hun deelname aan zo’n programma geheim.

Een andere reden om dit soort zaken geheim te houden is de aanhoudende tegenwerking die deze programma;s tot nu toe hebben ondervonden.Het was n.l. de bedoeling dat deze fondsen al veel eerder zouden worden uitgekeerd; sommige deelnemers zitten al jaren te wachten op hun leveranties. De Regering van de V.S. heeft stelselmatig de fondsen geblokkeerd. Bankiers vinden het wel prettig dat het geld op hun bank staat, maar willen het NIET beschikbaar maken voor de deelnemers aan de programma’s, want nu kunnen de bankiers dit geld gebruiken voor hun eigen doelen, n.l. winst maken. Het IMF heeft de regel gemaakt dat niemand van de leden van welk programma ook toegang mag hebben tot hun geld totdat er ten minste één poging is gedaan om ALLE leden van welvaartsprogramma’s hun geld te leveren.( tegelijkertijd?) Er zijn groepen geweest in 2000 , zoals de East Coast Coalition, die er voor vochten om het geld uitgekeerd te krijgen volgens wettelijke regels, maar door de regels van het IMF kunnen de leden geen toegang krijgen tot hun geld, totdat Alle leveranties van ALLE welvaartsprogramma’s compleet zijn.

De Rockefeller Bank familie en de Bush familie hebben herhaaldelijk legale middelen weten te gebruiken om de leveranties van het Grote Programma te blokkeren. George Bush Sr. en David Rockefeller waren aanvankelijk commisarissen in het Grote Programma, vandaar dat ze een wettelijke status hadden tijdens onderhandelingen. De plicht van de commisarissen was om te VERZEKEREN dat de leden hun gelden ONTVANGEN., maar het werd duidelijk dat deze twee genoemde heren een andere agenda hadden. Zo wilden zij bijvoorbeeld dat ALLE fondsen van het Grote Programma alleen uitgekeerd konden worden via de Chase Manhattan Bank in New York. Dat zou dus betekenen dat deelnemers aan dit programma van uit de hele wereld naar dat bankgebouw moeten komen om hun geld op te halen.( er zijn leden in dit programma wonende in alle 50 staten van de V.S. en in 52 landen elders op de wereld.) Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Er zijn zelfs dreigementen geuit vanuit de overheid aan het adres van Rechters van het Hooggerechtshof, dat als ze wilden dat hun familieleden in leven bleven, ze aan de CIA-agenten moesten vertellen wat er op geheime meetings inzake de programma’s werd gezegd. Deze CIA-agenten werkten direct onder Bush Sr.

Het is dus wijsheid geweest, dat besloten werd dat de welvaartsprogramma’s uiteindelijk (na maart 2000) gekoppeld werden aan de afkondiging van NESARA. Dan kunnen de fondsen namelijk tegelijkertijd worden uitgekeerd binnen een nieuw economisch stelsel, dat geen beletselen meer creëert om dit geld vrij te geven.

Het toekomstbeeld dat we hieruit kunnen distilleren is dat ongeveer 4 jaar na de afkondiging van NESARA iedere wereldbewoner een basisinkomen heeft, waar hij/zij goed van kan leven. Dat we geen “overlevingsangst ” meer hoeven te hebben. Dat we niet meer hoeven te werken vanuit de pure noodzaak van “brood op de plank”, maar dat we datgene kunnen doen wat we fijn vinden, waar we goed in zijn en wat een werkelijke bijdrage levert aan de samenleving waar we deel van uit maken.